[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_opacity=”0.5″ border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]

En fråga som ofta dyker upp är:

Vem ska informeras om ersättning till förmedlaren vid tjänstepensionsförmedling?

[/fusion_text][fusion_separator style_type=”single solid” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sep_color=”#607d8b” top_margin=”15px” bottom_margin=”15px” border_size=”2″ icon=”fa-bookmark” alignment=”center” /][fusion_text]

FRÅGAN SOM BÖR STÄLLAS ÄR SÅLEDES HUR FINANSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFT 2005:11 SKA TOLKAS NÄR DET GÄLLER TJÄNSTEPENSION.

Den grundläggande bestämmelsen finns i SSSF 2005:11, 6 kap. 5 § och lyder:

Försäkringsförmedlaren ska informera kunden om all ersättning som förmedlaren får för försäkringsförmedlingen, oavsett vid vilken tidpunkt och i vilken form ersättningen betalas till försäkringsförmedlaren och om ersättningen betalas av kunden eller av någon annan än kunden. Informationen ska avse storleken på ersättningen eller, om detta inte är möjligt, grunderna för hur ersättningen bestäms.

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med regleringen är att hantera den intressekonflikt som uppstår då olika försäkringsgivare och fondbolag betalar olika stor ersättning till förmedlaren. Genom att kunden får information om dessa olikheter kan kunden väga in det i sin bedömning av det råd som förmedlaren ger. Vem som är ”kunden” finns inte definierat i föreskriften. Vid moderna tjänstepensionslösningar finns ofta två parter som kan tänkas betraktas som kund, arbetsgivaren och den anställde. Ett rimligt angreppssätt är då att betrakta den som står för kostnaden som kund. Det kan antingen vara arbetsgivaren eller den anställde även om själva betalningen vid tjänstepension alltid görs av arbetsgivaren.

För en praktisk illustration utgår vi nedan från två olika scenarier. I situation A utgår vi från att det inte finns något kollektivavtal om pension, i situation B finns kollektivavtal och rådgivningen sker inom ramen för valbara alternativ enligt kollektivavtalet och eventuell 10-taggarpolicy.

Observera att nedanstående endast behandlar informationen som förmedlaren ska lämna om vilken ersättning han eller hon får inte vilken produktinformation som ska lämnas. Där förutsätts försäkringsgivarna (och vid kollektivavtalad försäkring berörd valcentral) ha tagit fram förköpsinformation om som kan överlämnas av förmedlaren till arbetsgivaren eller den anställde.

Situation A – information till arbetsgivaren

I detta fall förutsätts att arbetsgivaren och förmedlaren startar diskussionen från ”scratch”. Förmedlaren presenterar en lösning som innehåller sjukförsäkring, ålderspensionssparande med viss valfrihet för den anställde samt efterlevandeskydd.

Sjukförsäkring

Normalt fastställer arbetsgivaren vilken sjukförsäkringsnivå som ska gälla för de anställda, måhända med olika förmånsnivåer för olika kategorier anställda inom företaget. Den anställde brukar inte ha någon valmöjlighet mellan olika förmånsnivåer. Förutom att förmedlaren ska informera arbetsgivaren om försäkringens omfattning och premien för försäkringen ska förmedlaren informera arbetsgivaren om vilken provision han eller hon får från försäkringsgivaren för den sjukförsäkringslösning som man enas om. Ersättningen ska anges i kronor. Är ersättningen olika stor från olika försäkringsgivare ska arbetsgivaren få information om detta innan avtal tecknas. Finns valmöjlighet för de anställda att välja t.ex. olika sjukförsäkringsnivåer ska en uppskattning av ett rimligt intervall anges liksom vilken/vilka provisionssatser som tillämpas.

Ålderspensionsförsäkring

I samband med att arbetsgivaren och förmedlaren diskuterar vilken premienivå/modell som ska gälla ska förmedlaren informera arbetsgivaren om vilken provision som kommer att betalas ut till förmedlaren från respektive försäkringsbolag beroende på vilken modell/nivå som beslutas och beroende på vilket försäkringsbolag som väljs.

Är ersättningen olika stor från olika försäkringsgivare ska arbetsgivaren få information om detta innan arbetsgivaren bestämmer sig för vilket eller vilka försäkringsbolag som ska vara valbara för de anställda. Eftersom de anställd normalt får välja försäkringsgivare inom den ram arbetsgivare satt upp kanske det inte är möjligt att ange exakt i kronor vilken provision som kommer att betalas ut men en uppskattning och ett rimligt intervall borde kunna anges liksom provisionssatserna som tillämpas av olika försäkringsgivare. Dessa uppgifter ska arbetsgivaren informeras om.

Efterlevandeskydd

När det gäller återbetalningsskydd torde val av detta inte vara något som medför någon provisionsintäkt för förmedlaren, således finns inget behov av information om provisionsersättning avseende detta moment.

I fråga om annat, kompletterande, efterlevandeskydd kan det antingen vara sådant som bekostas av arbetsgivaren eller av den anställde genom minskning av avsättningen till ålderspensionen. I båda fallen ska förmedlaren informera arbetsgivaren om vilken provision som betalas. Är försäkringen obligatorisk för de anställda borde det gå att ange detta i krontal, är den frivillig, eller om den anställde väljer förmånsnivå, kan en rimlig krontalsuppskattning göras samtidigt som tillämplig provisionssats delges arbetsgivaren.

Situation A – information till den anställde

Detta blir endast aktuellt om förmedlaren kommit överens med arbetsgivaren om individuell rådgivning till den anställda.

Om förmedlaren kommit överens med arbetsgivaren om att få ersättning direkt från denne för individuell rådgivning till de anställda, t.ex. ett krontal per kundmöte är storleken av den ersättningen inte något som förmedlaren behöver delge den anställde. Här finns ingen intressekonflikt.

Sjukförsäkring

Är denna obligatorisk och utan valmöjlighet för den anställde behöver förmedlaren inte informera den anställde om vilken provision han fått för denna förmedling. Om däremot försäkringsnivån är valbar för den anställde ska förmedlaren informera den anställde om vilken ersättning (krontal) han får för den försäkring som tecknas för den anställde vid de olika nivåerna.

Ålderspensionsförsäkring

Normalt finns några valbara alternativ för den anställde, t.ex. olika försäkringsbolag att välja mellan samt val mellan fondförsäkring och tradlivförsäkring. I sådant fall ska förmedlaren informera den anställde vilken ersättning förmedlaren får för de olika alternativen. I fråga om fondförsäkring ska även informeras om vilken provision som betalas vid val av olika fonder.

Efterlevandeskydd

Val av återbetalningsskydd torde inte ha någon provisionspåverkan, därför finns ingen intressekonflikt vid val av eller avstående av återbetalningsskydd. Har arbetsgivaren tecknat ett obligatoriskt efterlevandeskydd för den anställde behövs heller ingen information till denne om vilken provision som förmedlaren erhåller för den försäkringen.

Om däremot den anställdes lön eller premie till ålderspensionsförsäkring minskar på grund av att den anställde väljer ett frivilligt efterlevandeskydd ska den anställde informeras om vilken ersättning som förmedlaren får om efterlevandeskyddet väljs. Minskas provisionen för ålderspensionen ska nettot redovisas.

Situation B – information till arbetsgivaren

Finns ett kollektivavtal på plats är flera försäkringsmoment redan på plats och utrymmet för individuella lösningar minska. En grundläggande sjukförsäkring finns redan tecknad, liksom ålderspensionsförsäkring med vissa valmöjligheter för den anställde samt visst grundläggande efterlevandeskydd, i vissa fall obligatoriskt och i vissa fall valbart genom att premien till den anställdes ålderspension minskar i motsvarande mån som premien till efterlevandeskyddet.

I en sådan situation kan arbetsgivaren ändå vilja att de anställda får träffa en förmedlare som redogör för innebörden av de valbara alternativen (och kanske hela tjänstepensionslösningen). Någon provision torde inte betalas ut beroende på val inom kryssvalsområdet så någon informationsplikt torde inte bli aktuell annat än vid val av 10-taggarlösning och motsvarande lösningar inom andra kollektivavtalsområden.

Om förmedlaren lämnar råd till arbetsgivaren om olika 10-taggarlösningar ska förmedlaren informera om vilken provision han eller hon får beroende på vald lösning, inklusive alternativet att standardlösningen ligger kvar. Eftersom lönenivån styr omfattningen av 10-taggarlösningen kan ersättningen variera stort mellan olika individer. Förmedlaren kan därför ange rimliga utfall i krontal för olika ”typindivider”.

Situation B – information till individen

Vid rådgivning till ”vanliga” anställda som betalas av arbetsgivaren behöver förmedlaren inte informera de anställda vad arbetsgivaren betalar för individrådgivningen eftersom det inte föreligger någon intressekonflikt. Om olika val av försäkringsbolag och fonder ger förmedlaren olika ersättning ska förmedlaren informera om detta.

Vid rådgivning i en 10-taggarsituation måste förmedlaren ange skillnaden i provisionsutfall om den anställde väljer att vara kvar i standardlösningen jämfört med om en alternativ lösning väljs, dvs. motsvarande information som lämnats till arbetsgivaren. Härutöver ska förmedlaren informera om vilken ersättning förmedlaren får för de olika valbara alternativen. I fråga om fondförsäkring ska även informeras om vilken provision som betalas vid val av olika fonder.

SLUTSATS

Det som anges ovan innebär således att även om arbetsgivaren har blivit informerad om provisionen på en öveergripande nivå, i kronor eller procent, så är informationsplikten enligt ”God sed” i normalfallet därmed inte uppfylld.

Informationen om storleken på provisionen kan mycket väl tänkas vara en relevant information även till den anställde. Detta i de fall då den anställdes val påverkar ersättningen till förmedlaren negativt eller positivt efersom det här finns en potentiell intressekonflikt.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]