RISK 2017-06-25T13:39:20+00:00

Project Description

Riskhantering och kontroll

 • Risker som bör hanteras och kontrolleras är exempelvis följande:  
  Kredit- och motpartsrisker
  Marknadsrisker (ränte-, valuta- och kursrisker)
  Likviditetsrisker
  Operativa risker*
* Risken för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser inklusive legala risker.
 Vi kontroller och/eller tar fram interna regler för hantering och kontroll av risker samt rutiner för att löpande säkerställa att dessa regler följs.
Arbetet sker tillsammans med företagets ansvarige/funktion för riskkontroll.
Arbetet rapporteras i en kontrollrapport som tillställs och presenteras för styrelsen.
Kontakta oss för mer information
Till kontaktsidan

Exempel på ärendehantering:

 • klagomålshantering
 • ärenden hos allmänna reklamationsnämnden
 • granskning av Finansinspektionen eller branschorgan
 • myndighetskorrespondens.

Ni får göra hänvisningar till funktionen på er webbplats och i ert informationsmaterial.

Då funktionen är utformad som en legal plattform där företaget kan ni enkelt lägga till andra funktioner och tjänster som vi erbjuder vartefter behov uppstår. Ni har möjlighet att kombinera våra fasta årsavtal med våra “vid behov” tjänster, helt baserat på vad som passar bäst för er.

Vi erbjuder tjänster inom regelefterlevnad, riskhantering, oberoende granskning, företagsstyrning, projektledning, utbildning, förtroendeuppdrag och kombinerade eller skräddarsydda uppdrag.

Prislista

Prislista för våra tjänster
Till prislistan