Legal Back Office 2017-03-18T16:08:38+00:00

Project Description

LBO | Legal back office

Er jurist för ärendehantering

Legal back office är er egen juristavdelning som n i endast aktiverar när behov uppstår och om ni så önskar.16portfolio1_2

Som legal back office kan vi bistå med rådgivning, biträda vid olika ärenden samt agera som ert juridiska ombud.

Som avtalsklient har ni prioriterad förtur, vilket ofta behövs vid ärenden med snäva tidsramar. Timarvodet påverkas inte av omständigheterna utan tvärtom är det både reducerat och fastställt i förväg.

Ert ansvar är att rapportera alla ärenden till oss men ni väljer själva om och när ni vill anlita våra tjänster. Administrationen ingår i det fasta priset och  likaså enklare rådgivning per telefon, av karaktären “bollplank”.

Kontakta oss för mer information

Boka tid

Formulär för intreesse av möte eller personligen eller telefon.

Legal Back Office | LBO omfattar ärendehantering och kommunikation

 • klagomålshantering
 • ärenden hos allmänna reklamationsnämnden
 • granskning av Finansinspektionen eller branschorgan
 • myndighetskorrespondens
 • tvister

Tjänsten är en plattform för juridisk expertis vid ärendehantering.

Grundavtalet är ett avropsavtal där ni som klient inte har en skyldighet att anlita våra tjänster men en rättighet att göra det. Ni har även rätt att hänvisa till oss i ert informationsmaterial och i dialog med myndigheter och kunder.

Den skyldighet ni har är att informera oss om alla ärenden som uppkommer och hur de fortlöper. Det utgår ingen kostnad för denna administration då den ingår i den fasta kostnaden.

Då olika ärenden uppstår informerar ni oss i enlighet med avtalet. Beroende på ärendets omfattning och omständigheter kan ni välja att anlita våra tjänster eller inte. Vi är med andra ord er egen juristavdelning för ärendehantering, ert Legal Back Office | LBO.

Om ni anlitar oss är timarvodet det som står angivet i ert avtal och vi prioriterar alltiod ert ärende. Vi kan agera i egenskap av ert ombud eller som ert biträde, även detta varierar beroende på olika omständigheter och era önskemål.

Övriga, i praktiken mycket uppskattade fördelar, med LBO- avtalet är att ni inte behöver leta en jurist när ett ärende väl inträffat. Ni behöver inte oroa er över att missa svarsdatum med allvarliga påföljder för att ni måste leta efter juridisk kompetens och ni slipper betala dubbelt arvode för att tjänsten behöver utföras inom snäva tidsramar.

Ett särskilt uppdragsavtal upprättas med eventuella särskilda villkor för uppdraget.

Uppdragsgivaren erhåller en egen företagsportal i Cport samt anvisning hur kommunikation och ärendehantering genom denna fungerar.

Cport – en tjänst för effektivt samarbete.

Genom Cport erbjuder vi klienter och samarbetspartners en platttform för säker och effektiv dokumenthantering och kommunikation.

I tjänsten LBO ingår en egen företagsportal i Cport för att underlätta och tillföra fördelar i det löpande samarbetet.

Fördelarna är många och en live demonstration är det bästa sättet att visa Cports alla fördelar. Om ni inte redan är bekant med Cport eller fått en demonstration kontakta oss gärna och boka en tid så kommer vi till er. compliance@rodajuridik.se | eller ring direkt till +46 708 204047

Plattformen tillhandahålls och sköts av TeamEngine. Ni kan själva läsa mer om alla fördelar och säkerhetsaspekter portalen erbjuder på TeamEngines webbsida.
Nedan är några av de fördelar som portalen erbjuder.

 • Ni slipper det osäkra momentet att mejla dokument. Ett mejl transporteras ofta runt stora delar av världen innan det slutligen hamnar hos mottagaren, även om det är kollegan i rummet bredvid.
 • Genom att ladda upp dokumenten direkt till er krypterade portal undviks risker och hanteringen förenklas avsevärt. I en process omfattande dokumenthantering är mejlleveranser osmidigt, osäkert och dessutom belastar det en för många redan överbelastad inkorg.
 • Portalen underlättar löpande arbete och erbjuder flera tjänster för dokumenthantering.
 • Daglig backup.
 • Plattformen som Cport vilar på tillhandahålls och sköts av TeamEngine och genom att systemet är behörighetsstyrt är det inte tillgängligt för andra än inbjudna och inbjuden ser endast de mappar denne tilldelats behörighet till.

Summerat kan fördelarna exemplifieras med följande:

Genom att dokumenten förvaras i er företagsportal, permanent eller under pågående arbete, kommer ni åt materialet på ett säkert och krypterat sätt oavsett var i världen ni befinner er. Det spelar alltså ingen roll om ni är på mässa i Kina eller om ni jobbar från ert sommarhus i Frankrike via er mobiltelefon – ni kan enkelt och smidigt komma åt era dokument samt skicka information och diskutera de senaste ändringarna i projektet via nätet utan att oroa er för säkerheten. Backup görs dagligen. För mobiltelefon finns app för såväl Android som Iphone.

Er portal är behörighetsstyrd och tilldelas personal efter önskemål .

Portalen anpassas efter de tjänster vårt samarbete omfattar.

Se prislista

 • Från grunden till färdigt regelverk