Kvalitetskontroll 2017-06-28T18:31:13+00:00

Project Description

KVALITETSSÄKRA ERT INTERNA REGELVERK

En kvalitetskontroll omfattar en granskning av era rutiner, instruktioner och policys som är kopplade till försäkringsförmedlingsverksamheten samt förmedlarinformation.

Kontrollen omfattar:

 • Granskning av internt regelverk
 • Kontrollrapport till styrelse samt GAP-analys med åtgärdsförslag
 • Certifikat vid godkänd kontroll

Prislista

Boka innan 31 juli 2017 och få 20% rabatt. 

Kontrollen utförs i höst eller enligt ö.k. och kan utföras på distans eller på plats 

ÄR NI REDO FÖR ÅRETS KONTROLL?

Mer om Insuresecs kontroll

Regelefterlevnadskontroll

BRANSCHREGLERING. I år genomför vi för första gången en regelefterlevnadskontroll som riktar sig till alla företag som har avtal med InsureSec. Om ditt företag ännu inte fått regelefterlevnadskontrollen kommer du att bli kontaktad efter sommaren.

Your Content Goes Here

Mer om Insuresecs kontroll

Boka en kontroll

Beställning | Offert (1)

Offert och kontakt
 • Formulär för beställning eller offert

  Vi återkopplar enligt era önskemål nedan
  Om ni önskar offert kontaktar vi er för vidare detaljer. Vid beställning av annat än platsföreläsningar ange mejladresser för var deltagare för inloggningsuppgifter och/eller utbildningsintyg. Vid platsföreläsning kontaktar vi er alltid för att stämma av praktiska detaljer.
 • Ange månad för kontroll, och gärna datum för avlämnande av rapporten.
 • Namn på compliance officer eller kontaktperson för funktionen.

Mer om kontrollen

Kontrollen omfattar:

 • Granskning av internt regelverk
 • Kontrollrapport till styrelse samt GAP-analys med åtgärdsförslag
 • Certifikat vid godkänd kontroll

Vad är bolagets interna regelverk?

Med interna regler avses policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument genom vilka styrelse, verkställande direktör eller någon annan befattningshavare styr verksamheten.

Exempel på dokument som granskas är:

 • Styrdokument för regelefterlevnad
 • Rutiner för riskhantering
 • Policys och instruktion avseende penningtvätt
 • Etiska regler
 • Rapportering av händelser av väsentlig betydelse
 • Hantering av intressekonflikter
 • Instruktion för försäkringsförmedling
 • m.fl

Målsättningen med kontrollen

Målsättningen är att med hjälp av denna granskning klara en framtida granskningav t.ex. Finansinspektionen eller InsureSec. Granskningen genomförs därför med liknande rutiner som vid en riktig granskning.

Dokumentationen kontrolleras utifrån checklista:

 • Att den dokumentation som ska finnas också finns
 • Att dokumentationen är korrekt arkiverad i ett sökbart register
 • Att dokumentationen är anpassad till er faktiska verksamhet
 • Att dokument är fastställda av relevanta organ (styrelsen, vd)
 • Att informationen om er, förmedlarinformationen, omfattar all information den ska omfatta
 • Att rådgivardokumentation uppfyller gällande krav enligt regelverk och självreglering (Disciplinnämndens uttalanden).

Kontrollrapport med GAP-analys

Efter granskningen upprättas en kontrollrapport med GAP-analys. I rapporten redovisas eventuella brister samt  tillsammans med en beskrivning hur dessa bör åtgärdas.

Beroende på verksamhet och önskemål presenteras rapporten för complianceansvarig, verkställande direktörens  och/eller styrelsen.

Om företagets kontrollrapport är utan nedslag är företaget berättigat att erhålla ett certifikat.

Om företagets kontrollrapport innehåller nedslag är företaget berättigat att låta utföra en särskild återkontroll.

Certifikat för uppvisande

Fysiskt och digitalt certifikat utfärdas endast efter godkänd kvalitetskontroll eller återkontroll. Certifikatet visar att granskning har genomförts, vad som omfattats av granskningen samt att företaget är compliant. Certifikatet är daterat med år och månad för utfärdande.

Ett signerat certifikat erhålls i digital form för publicering på förmedlarens webbsida och ett (1) fysiskt exemplar i original.

Då de interna regelverken ändras över tiden och den interna kontrollen ska ske löpande har certifikatet en relevanstid på ca 6-18 månader beroende på verksamhet, lagstiftning m.m. varefter det inte är rimligt att tryggande syfte uppvisa för tredje part.

Certifikatets giltighetstid är satt till 12 månader. Det åligger förmedlaren att då certifikatet förfaller antingen låta utföra ny kontroll eller avpublicera all digital visning och de fysiska certifikatet får inte längre uppvisas gentemot tredje part.

Vid ny kvalitetskontroll kan certifikatets giltighetstid förlängas under granskningstiden och som längst ytterligare 6 månader.