Compliancemanualen 2017-07-20T23:25:06+00:00

Project Description

Compliancemanualen™ | Grunden för regelefterlevnad

En helhetslösning för den lilla förmedlaren.

Det företag som använder tjänsten compliancemanualen har vad vi kallar en grundläggande plattform för regelefterlevnad.

 • Tjänsten består av kompletta och uppdaterade mallar för de dokument en förmedlare enligt gällande regelverk är skyldig att ha samt information kring respektive dokument.
 • Regelverket företagsanpassas.
 • Regelverket kvalitetssäkras.
 • Regelverket läggs i ett digitalt sökbart register.
 • Registret levereras digitalt och fysiskt.
 • Certifikat för godkänd kontroll utfärdas.

Tjänsten kan läggas som ett löpande avtal med årlig kvalitetssäkring inom ramen för vår tjänst Compliance Back Office. Avtalet anpassas efter era behov och önskemål.

Omfattningen av regelverket är den dokumentation som utgör regelverk för de anställda samt övriga dokument som är av vikt vid en eventuell granskning av Finansinspektionen eller InsureSec.

Då dokumentation är företagsanpassad och digital med interaktiva funktioner i PDF-format kan ni vid en eventuell granskning av Finansinspektionen enkelt och presentabelt visa de dokument som efterfrågas oavsett vart ni befinner er.

Boka ett möte eller telefonsamtal

Boka tid

Formulär för intreesse av möte eller personligen eller telefon.

Det företag som använder tjänsten compliancemanualen har vad vi kallar en grundläggande plattform för regelefterlevnad.

 • Tjänsten består av kompletta och uppdaterade mallar för de dokument en förmedlare enligt gällande regelverk är skyldig att ha samt information kring respektive dokument.
 • Regelverket företagsanpassas.
 • Regelverket kvalitetssäkras.
 • Regelverket levereras digitalt och fysiskt.
 • Registret levereras fysiskt och digitalt.
 • Certifikat för godkänd kontroll utfärdas.

Tjänsten kan läggas som ett löpande avtal med årlig kvalitetssäkring inom ramen för vår tjänst Compliance Back Office. Avtalet anpassas efter era behov och önskemål.

Omfattningen av regelverket är den dokumentation som utgör regelverk för de anställda samt övriga dokument som är av vikt vid en eventuell granskning av Finansinspektionen eller InsureSec.

Bolagets interna regelverk

Med interna regler avses policy- och styrdokument, riktlinjer, instruktioner eller andra skriftliga dokument genom vilka styrelse, verkställande direktör eller någon annan befattningshavare styr verksamheten.

Exempel på dokument som upprättas och granskas är:

 • styrdokument för regelefterlevnad
 • rådgivardokumentationen
 • kundmötesdokumentationen
 • förmedlarinformationen | förköpsinformationen om förmedlaren
 • policys och instruktion avseende penningtvätt
 • etiska regler
 • rapportering av händelser av väsentlig betydelse
 • hantering av intressekonflikter
 • instruktion för försäkringsförmedling
 • m.fl

Efter upprättande av dokumenten, företagsanpassning och slutgranskningen upprättas en kontrollrapport där resultatet presenteras.

Beroende på verksamhet och önskemål presenteras rapporten för complianceansvarig, verkställande direktörens  och/eller styrelsen.

Certifikat för uppvisande

Certifikatet är ett visuellt intyg att uppvisa tredje part, exempelvis sina kunder. Ett signerat certifikat erhålls i digital form för publicering på förmedlarens webbsida och ett (1) fysiskt exemplar i original.

Då de interna regelverken ändras över tiden och den interna kontrollen ska ske löpande har certifikatet en relevanstid på ca 6-18 månader beroende på verksamhet, lagstiftning m.m. varefter det inte är rimligt att tryggande syfte uppvisa för tredje part.

Certifikatets giltighetstid är satt till 12 månader. Det åligger förmedlaren att då certifikatet förfaller antingen låta utföra en årlig kvalitetskontroll eller avpublicera all digital visning och de fysiska certifikatet får inte längre uppvisas gentemot tredje part.

Prislista