Försäkringsnöd

RODA OCH SJÄLVREGLERINGEN

I vår aktiva roll i marknaden inom compliance, utbildning samt aktiv i frågor som rör marknadens självreglering stöter vi ofta på frågor, brister och andra saker som behöver belysas. Som tredje part (dvs. vi representerar varken köpare eller säljare) försöker vi alltid belysa frågor värda att belysas utifrån ett större perspektiv, dvs. marknadens långsiktiga förtroende och positiva utveckling.

 

Försäkringsvarning, aka försäkringsnöd

Ett av Sveriges största försäkringsbolag frångår gällande rätt och praxis vid skaderegleringen och ersättning uteblir för den förvånande och ovetande försäkringstagaren.

Vi vill direkt börja med att säga, nej vi kommer inte nämna bolagets namn i denna artikel. För den som följer RODA och känner till vår verksamhet och vad vi gör vet att en del är att dra vårt strå till stacken vad gäller att hålla självregleringen på rätt bana.

 

 

För detta krävs ganska mycket fingertoppskänsla och taktik, i vart fall initialt. Ibland krävs en del bökande innan informationen/den uppdagade bristen etc. når rätt person i hierarkin då det många gånger “stoppas” internt hos en handläggare eller personalchef som agerar ur egenintresse, och i dessa skeden är det bättre gå lite mer försiktigt tillväga. Att blåsa på lite mediebevakning är erfarenhetsmässigt ganska effektivt och därav detta första initierande PM.

Enligt en insiderkälla

Enligt en källa på försäkringsbolaget gjordes förändringen 2015 och personen kan inte själv varken förklara eller motivera hur det går ihop rent legalt. Personen som vi inte nämner vid namn var mycket tillmötesgående och väl insatt i det legala kring försäkringar och försäkringsmarknaden i sin helhet. Vi gick gemensamt igenom villkoren och kunde inte finna stöd för den aktuella skaderegleringen och vi inte finna något som gör att det ska tolkas på annat vis än hos alla andra bolag då det är en ganska väl utvecklad praxis på området. Tvärtom kom vi fram till att det måste vara ett missförstånd och att personen skulle utreda detta vidare då det verkade vara en miss från bolagets sida.

Person ringde upp redan samma dag och sa att denne inte kunde vara inblandad i ärendet då det blir rörigt utan det är bättre att vi för dialogen med skaderegleraren. Personen informerade dock att denne fått information om att den ursprungliga bedömningen som skaderegleraren gjort faktiskt är korrekt men personen kunde inte förklara hur detta kan läsas av villkoren.

Lag och praxis

Förändringen eller tolkningen, oklart vad man stöder beslutet på, frångår den praxis som gäller vilket får med sig stora konsekvenser. Försäkringsavtalsområdet är för många är ett ganska snårigt område men ack så viktigt för deras liv. Det är bland annat av den anledningen samhället och lagstiftaren särreglerar försäkringsområdet och särskilt försäkringsavtalen, precis som inom vissa andra samhällsviktiga områden. Förutom den skrivna lagtexten, FAL, FRL m.fl. utgör även praxis en viktig del av inte minst för den praktiska hanteringen och för att förklara och förtydliga många viktiga frågor. Exempelvis finner man inte i lagtexten hur ett bolag ska hantera ett försäkringsfall där försäkringstagaren glömt nyckeln i dörren med påföljande inbrott, utan detaljerna kring detta finner man genom att det utvecklats en praxis. Det är således inte som inom den vanliga avtalsrätten att man får stå för det avtal man ingår utan bolagen får inte skriva och begränsa sina villkor hur som helst, de är således i större eller mindre utsträckning bundna även av praxis. Ju mer konsekvenser ett visst avsteg får för kollektivet desto mer bundet är försäkringsbolaget att bara helt på egen hand ändra villkoren och smyga in en begränsning. Inte ens om man informerar av begräsningen är den nödvändigtvis giltig.

 På det viset utgör praxis tillsammans med lag ett skydd mot att mindre seriösa bolag agerar kortsiktigt och ”lurar” konsumenter/försäkringstagare med fin reklam och dolda begränsningar i juridisk snårig text.

Det hela uppdagas

Det hela uppdagas genom att ett aktuellt försäkringsfall blir underlag för skadereglering varpå ett besked från bolaget informerar försäkringstagaren om att ersättning uteblir för en väsentlig del av skadan. Genom påföljande dialog uppdagas att detta inte alls är i linje med gällande rätt och praxis och inte alls så det lärs ut i våra utbildningar, läroböcker och inte minst hos andra försäkringsbolag.

Om man läser bolagets försäkringsvillkor framgår inte heller denna begränsning annat än om man i efterhand lägger till en del tolkningsinformation som att en viss paragraf ska läsas tillsammans med en viss annan paragraf osv. Vid en genomläsning av villkoren framstår det som att skydd finns för den aktuella skadan men enligt bolaget är det en tolkningsfråga hur man läser villkoren.

Här ska vi påminna oss om att tydliga försäkringsvillkor som kan läsas och tolkas korrekt av en lekman, vikten av att bolagen följer den praxis som utformas och vikten av information är några av de pelare som till syvende och sist utgör grunden för att upprätthålla marknadens förtroende. Det är precis så här lagstiftaren och marknaden inte vill att det inte ska fungera, att lämna den graden av tolkningsfrihet till det enskilda bolaget skulle som sagt undergräva förtroendet för marknaden och även uppmuntra mindre seriösa aktörer.

 

Problemet summerat

Tolkningsfråga eller inte så medför denna förändring en väsentlig begränsning av skyddet i en av de vanligaste försäkringarna och det skyddet som begränsas är det skydd som har störst sannolikhet att aktualiseras vid en skada. Förändringen har inte stöd varken i lag, praxis eller ens i det egna försäkringsvillkoret. I det fall det skulle vara tydligt i villkoren menar vi att det ändå inte är giltigt i enligt FAL och de rättsprinciper som gäller enligt FRL då det i praktiken gör skyddet till en nullitet.

En annan aspekt i detta är att om det som bolaget påstår är en tolkningsfråga så finns det avtalsrättsliga principer kring detta, bland annat en som kallas oklarhetsregeln och lite förenklat säger att ”allt annat lika” vid otydliga avtalsvillkor ska belasta den som utformat avtalet.

 

Vilket bolag och vilket försäkringsskydd är det?

Det kan vi tyvärr inte avslöja i detta skede utan kan endast säga att det är ett av de största bolagen och försäkringsskyddet som i praktiken genom denna skadereglering helt försvinner är ett mycket viktigt skydd, särskilt för barnfamiljer, och det ingår i en av de viktigaste och vanligaste försäkringarna som i stort sett alla har.

Det är ett pågående ärende och det sista ordet ej ännu är sagt så av den anledningen kommer vi i denna artikel inte nämna vare sig bolag eller försäkringstyp utan lämnar medvetet en cliffhanger och utlovar att fortsättning följer.

 

 

Skriven av: Robert Dahlström

den 24 juli 2017

By | 2017-07-25T00:25:19+00:00 juli 24th, 2017|Blogg, Nyheter|0 Comments